Om oss

NOORSI- Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse - "Kompetanse gir trygghet"
Paraplyorganisasjon for bransjegrupper/foreninger som arbeider med sikkerhet!

Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse (NOORSI) er en non-profit ideell medlemsorganisasjon under målet "Kompetanse gir trygghet".
Etablert i 1990 og hadde 30 års jubileum i 2020!
 

Organisasjonen er landsdekkende og registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnr. 971 317 418.

NOORSI har en rekke bransjegrupper/foreninger under sin paraply som alle er engasjert innen sikkerhet for menneskeliv.


Årsmøtet
Organisasjonens øverste organ er årsmøtet hvor medlemmene selv fatter beslutninger.


Styret
Styret velges av årsmøtet og blant organisasjonens medlemsbedrifter (hovedmedlemmer).
 

Administrerende direktør
Styret ansetter administrerende direktør som er daglig leder.
 

Sekretariat
Norsk Organisasjonsservice AS (datterselskap) innehar sekretariatet og yter tjenester ovenfor NOORSI og andre foreninger. Sekretariatet ligger i Tønsberg.

Kontor
NOORSI med datterselskap har kontorer i

 • Tønsberg
 • Sandefjord
 • Drammen


Datterselskap
NOORSI har fire heleide datterselskap

 • Norsk Organisasjonsservice AS (kurs, konferanser, trykkeri, medlemssystem IT)
 • ASAS Sertifisering AS (sertifisering av virksomheter- utpekt av Arbeidstilsynet)
 • Lifting & Safety International AS (forlag)
 • Bevisregisteret AS (midlertidig bevisregister - overtas av BRAKOMP)


Norsk Organisasjonsservice AS er et heleid datterselskap i NOORSI som tilbyr sekretariatstjenester mm til organisasjoner.

ASAS Sertifisering AS er et selvstendig selskap med eget styre. Selskapet er et sertifiseringsorgan for opplærings og sakkyndige virksomheter, utpekt av Arbeidstilsynet. ASAS har i snart 20 år sertifisert en betydelig del av bransjen for sertifiserte virksomheter i Norge.

Hva gjør vi?
NOORSI arbeider for å sikre menneskeliv og helse, og har gjort dette i over 30 år, siden 1990.

NOORSI er paraplyorganisasjon for andre bransjeforeninger og faggrupper som arbeider med sikkerhet og sikkerhetsrelaterte tema, herunder instruktører, tekniske/sakkyndige kontrollører, forlag, sikkerhetsrådgivere, håndterere av farlig gods, tungbilskoler og etterutanningsinstitusjoner, videregående skoler, utrykningsinstruktører innen helse, brannvesen og politi samt andre som arbeider med sikkerhetskompetanse som bransjen for arbeidsvarsling. 

En betydelig del av medlemsbedriftene er etter hvert også sakkyndige virksomheter som arbeider med sikkerhetskontroll på maskiner, i landbasert industri, skip og offshore.

I den senere tid er det også kommet til en rekke større industribedrifter, rederi og andre foretak som har interesse av sikker og kvalitetsmessig opplæring og kontroll.

Størstedelen av dagens truckførere og kranførere for land og offshore samt brukere av annet teknisk arbeidsutstyr utdannes av NOORSI -instruktører over hele landet.

Tilsammen læres det opp nærmere 120 000 personer årlig av organisasjonens medlemmer. Organisasjonens hovedformål er SIKKERHET - å bidra til faglig utvikling av instruktører og kontrollører samt være bindeledd mellom disse og andre yrkes- og bransjeorganisasjoner.

Organisasjonen er medlemmenes talerør mot offentlige myndigheter og skal ivareta medlemmenes  interesser overfor de berørte instanser.

NOORSI med alle sine faggrupper er i dag sterkt engasjert under
 

 • Arbeidstilsynet
  • Sertifiserte opplæringsforetak
  • Sertifiserte sakkyndige foretak
  • Videregående skoler -VGS gruppen
  • Personløfterforeningen (PLF)

 

 • Direktoratet for sikkerhet og beredskap DSB
  • Norsk forening for Farlig Gods (NOFAG)

 

 • Statens Vegvesen / Vegdirektoratet
  • Tungbilskolene/YSK
  • Utrykningsinstruktørene - Politi, Brannvesen og Ambulanser/Helse
  • Bransjegruppe Arbeidsvarsling
    
 • Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet
  • HAV gruppen (til dels også Arbeidstilsynet)


Gjennom NOORSI har du et talerør for dine interesser opp mot alle disse myndigheter.

NOORSI har et aktivt hovedstyre og for øvrig har alle Bransjegruppene i NOORSI egne styrer som jobber for medlemmenes interesser og foreningens formål.

Bli medlem og vi lover å gjøre alt vi kan for å ivareta din og din bransje sine interesser.

Bli medlem her